First Contest 09/2020 (also in english)

De eerste wedstrijd van NQHA dit jaar, spannend.

Vanaf dit jaar gaan deze wedstrijden door in Reiningcenter Meertenhof in Gathem. Een hele mooie locatie, grote piste en inrijbak, lekker eten, … Al bij al een toplocatie om te mogen rijden.
We hadden ons ingeschreven voor:
• Trail: vrijdag 8:00 ‘s morgens
• Ranch trail: zaterdag 13:00
• Ranch riding: zaterdag 16:00

Omdat dit voor ons maar 35 min rijden is en ik enkel vrijdag morgen en pas zaterdag namiddag moest rijden hadden we besloten op en aft e gaan met de trailer. Zo kon Nacho vrijdag nog bijna de hele dag op de weide, zaterdag paar uur en spaarde we he geld van stalling uit.
Vrijdag morgen heb ik om 5.00 uur Nacho eten gegeven op stal en zijn we richting Grathem vertrokken. Best vroeg want alles was nog donker. We hadden het geluk dat we voor de proef nog even in de wedstrijdpiste mochten. Ideaal om Nacho even te laten wennen maar dit was geen enkel probleem. Hij was best fris maar wel erg braaf dus had er geen problemen mee.

Verkenning van de trail. Jessy wees mij erop dat het parcour een beetje anders lag dan op de tekening stond. Het gedeelte draf naar galopbocht lag nu in een rechte lijn i.p.v. een schuine overgang en de spatie tussen de balken voor de sitepass was enorm smal. Was een Kim Kumura pattern en dus best pittig. Zijn wel hele leuke patterns en de moeite waard.
Trail was best pittig voor ons en allemaal topruiters. Nacho deed super zijn best en voelde goed aan, enkel de sitepass naar rechts lukte ons helemaal niet. De sitepass lag voor ons veel te smal en was dan ook nog eens mijn slechte kant waardoor hij het niet snapte. Gewoon pech. Uiteindelijk thuis bij het ontvangen van de scoresheets bleek dat ze halverwege gestopt waren met schijven => gediskwalificeerd dus. Geen idee waarom, alleen spijtig dat je voor de rest van de proef dan ook geen punten hebt om te kijken waar aan te werken.
Werd serieus geconfronteerd met mijn beperking maar Nacho had het echt top gedaan. Hij mocht de rest van de dag genieten op de weide met een lekker hoopje wortelen.

Zaterdag middag, terug naar Grathem. Hadden ons voorgenomen er terug 100% voor te gaan. Vandaag was ranch trail en ranch riding aan de beurt. Dit is echt ons. Toch as het best spannend want in ranch trail zaten 4 sitepass stukken in en in de ranch riding 1.
Ranch trail ging heel erg goed. 2x 2e plaats
Op moment dat ik terug moest opzadelen voor de ranch riding deed mijn rechter heup ongelooflijk pijn. Elke beweging veroorzaakte een pijnscheut en straalde door naar mijn rechter been. Mijn goede been waar ik op rekende liet het afweten. Paniek sloeg even toe maar Nacho straalde zoveel rust en zelfvertrouwen uit dat we toch volle moed aan onze proef zijn begonnen. Ik moest dus 100% op Nacho vertrouwen want vertrouwen in mijn eigen lichaam was volledig weg. Onbeschrijfelijk. Mooie 2e en 3e plaats.

Wat een topdag.
Beide patterns gingen zo goed en we waren volledig in ons element. Heb gewoon van elke seconde genoten.
Zonder Nacho was dit nooit gelukt, hij had zich enorm bewezen en overtroffen zeker tijdens de ranch riding.

Heel veel dank aan Jessy Goossens, echte topcoach.
Toplocatie en toporganisatie van NQHA.

---------------------------------------------------------------------------------------------

From this year on, these competitions will take place in Reiningcenter Meertenhof in Gathem. A very nice location, large arena , good food, ... All in all, a top location for a competition.

We registered for:
• Trail: Friday 8:00 am
• Ranch trail: Saturday 1:00 pm
• Ranch riding: Saturday 4:00 pm

Because this is only a 35 min drive for us and I only had to ride Friday morning and Saturday afternoon, we decided to go on and off with the trailer. Nacho was able to spend almost all day on the pasture on Friday, a few hours on Saturday and we saved the money for stables.
Friday morning at 5:00 am I fed Nacho in the stable and we left for Grathem. Pretty early and everything was still dark. We were lucky that we were allowed to enter the competition arena before the real start. Ideal to let Nacho get used to, but this was no problem at all. He was quite fresh but very good so he had no problems with it.
trail exploration. Jessy pointed out to me that the pattern was a bit different from the drawing. The section from trot to lope was now in a straight line ut less space and the space between the bars of the site pass was very narrow. Was a Kim Kumura pattern and therefore quite tough. Are very nice patterns and worth it.
Trail was quite tough for us and all top riders. Nacho did his best and felt good, only the site pass to the right did not work at all. The site pass was way too narrow for us and was also my bad side so he didn't understand. Just bad luck. Finally at home when receiving the scoresheets it turned out that they had stopped judging halfway through the pattern => so it means I was disqualified. No idea why, just pity that for the rest of the pattern you have no points to look at what to work on.
I was seriously confronted with my disability but Nacho worked hard and done well. He was allowed to enjoy the rest of the day on the pasture with a nice pile of carrots.

Saturday afternoon, back to Grathem. We intended to go fot it 100%. Today it was ranch trail and ranch riding. This is really our thing. Still, it is quite exciting because in ranch trail there were 4 sitepass poles and in the ranch riding 1.
Ranch trail went really well. 2x 2nd place
The moment I had to saddle up for the ranch riding, my right hip hurt incredibly. Every movement caused a twinge of pain and radiated to my right leg. My good leg that I was counting on was failing. So I panic for a moment, but Nacho radiated so much peace and confidence that we started our test with full courage. So I had to trust Nacho 100% because trust in my own body was completely gone. Indescribable. Beautiful 2nd and 3rd place.

What a great day.
Both patterns went so well and we were completely in our element. Just loved every second.
Without Nacho this would never have been possible, he had proven himself enormously and certainly exceeded during ranch riding.

Many thanks to Jessy Goossens, real top coach.
Top location and top organization of NQHA.